Wikipedia fiskalinis spausdintuvas

Ar norite pradëti verslà? Ar norite mokyti ir reikalingi kiti árankiai? Atminkite, kad jei nenorite, kad mokesèiø tarnyboje bûtø problemø, atkreipkite dëmesá á paskutinius perkamus árenginius. Turite þinoti, kad perkant fiskalinius spausdintuvus, jie turi atitikti reikalavimus, be jø galite turëti dideliø problemø.

Daugelis kitø verslininkø daugiau galvoja apie tai, kur geriau ásigyti fiskaliná spausdintuvà. Tai, kaip sutaupyti daug pinigø ir gauti internetà ir fiksuotoje linijoje. Puikiai þinome, kad jei norime sutaupyti daug pinigø, galime patirti gilesniø kursø ir problemø, kuriø mûsø spausdintuvas neatitiks reikalavimø. Atminkite, kad ieðkodami fiskalinio spausdintuvo galite rasti daug bendroviø, taèiau patvirtinkite, kad siûlomi spausdintuvai atliks jûsø reikalavimus. Nepamirðkite pirkti ágaliotø platintojø kraków fiskalinius spausdintuvus. Kad pardavimo vietoje bûtø galima vienu metu pasiûlyti paslaugø paslaugas árenginio gedimo atveju.

Jei norite teisëtai atlikti fiskalinio spausdintuvo kotiruotes, turite atitikti kitas sàlygas:

Jis turi bûti iðdëstytas:- finansinis modulis ir fiskalinë atmintis, ámontuota á kasos aparatà, o ne kaip nuomonë centrinëje sistemos dalyje,- gavimo spausdintuvas,- du ekranai, uþtikrinantys nuolatiná skaitymà.

Turi bûti fiskalinë atmintis, esanti konkreèiame árenginyje esanèiame árenginyje. Jis nori bûti pastatytas á lizdà, pastatytà ið patvarios medþiagos. Fondas kasdien turi uþregistruoti maþiausiai 1830 finansiniø ataskaitø, 200 neatidëliotinø lëðø, 30 galimø mokesèiø sumos pakeitimø. Uþbaigimo signalizavimas áraðymo metu yra bûtinas faktas. Ji turi turëti apsaugos priemones, uþkertanèias kelià áraðø, esanèiø atminties áraðuose, iðtrynimui. Kiekvienas fiskalinis kasos aparatas turëtø bûti apdraustas pagrindiniu antspaudu, kad jis bûtø pigus, jei bûtø paþeistas. Maitinimo tinklo baterija, maitinimo elementas, baterija arba akumuliatorius turi priimti ne maþiau kaip 200 kvitus dviem dienoms, kad nereikëtø maitinimo. Jos forma nori bûti pasirinkta, kad ji negalëtø kalbëti apie neteisingà pirkimo apskaièiavimà ir mokëtino mokesèio sumà.